Več o NR

Dejavnost notranjega revidiranja se izvaja z rednim nadziranjem zakonitosti, pravilnosti in smotrnosti poslovanja družbe oz. organizacije, delovanja vgrajenih notranjih kontrol in obvladovanja tveganj, na vseh področjih njenega delovanja, z namenom doseganja revizijskih ciljev.

Osnovni revizijski cilji so:

  • zagotavljanje popolnih in zanesljivih računovodskih in poslovnih informacij,
  • izvajanje delovnih postopkov v skladu z opredeljenimi cilji, načrti, postopki in notranjimi pravili družbe,
  • zagotavljanje ustreznosti in učinkovitosti sistema notranjih kontrol družbe,
  • varovanje premoženja, varovanje pred prevarami in napakami,
  • zagotavljanje učinkovitega in gospodarnega poslovanja družbe,
  • odkrivanje morebitnih še neprepoznanih tveganj in presojanje ustreznosti njihovega obvladovanja,
  • opravljanje stalnega in celovitega nadzora nad poslovanjem družbe, z namenom preverjanja, če družba:
  • ustrezno in celovito obvladuje tržna, operativna in druga tveganja,
  • opravlja poslovno dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo in notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje družbe,
  • vodi poslovne knjige, sestavlja računovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke in sestavlja računovodska ter druga poročila v skladu z veljavnimi zakoni in notranjimi pravili družbe.