Notranje revidiranje

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.

Kako vam lahko pomagamo?

Strokovno, neodvisno in z ustrezno poklicno skrbnostjo:

  • svetujemo pri vzpostavitvi notranjerevizijske funkcije v vaši družbi
  • načrtujemo in izvajamo notranje revizije poslovanja na osnovi ocene tveganj
  • izdelamo poročila notranje revizije po izvedbi vsake posamezne notranje revizije
  • pripravimo polletna in letna poročila za vodstvo, nadzornike in lastnike družbe
  • izvajamo ciljno usmerjene revizije namenske porabe sredstev
  • izvajamo notranje revizije evropskih projektov
  • izvajamo druge dogovorjene notranjerevizijske posle.

Ena od pomembnih prednosti, ki jih zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja zagotavlja naročniku, je racionalno in učinkovito izvajanje notranjerevizijskega dela, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah pri izvajanju storitev notranjega revidiranja, predvsem finančnih družb in javnih zavodov. S tem je naročniku zagotovljena optimalna izvedba poslovne funkcije notranje revizije in prenos znanja na morebitne že zaposlene notranje revizorje.

Komu je notranja revizija namenjena?

  • družbam in proračunskim uporabnikom, ki so zakonsko obvezani, da vzpostavijo notranje-revizijsko funkcijo,
  • vodstvu družb in javnih zavodov, kot pomoč pri nenehnem izboljševanju uspešnosti poslovanja in obvladovanju tveganj, s katerimi se soočajo,
  • lastnikom podjetij za neodvisno kontrolo poslovanja družb.

Ponudnik izvaja storitve notranjega revidiranja pri naročniku skladno z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, skladno z drugimi pravili notranjega revidiranja razvrščenimi v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja in skladno z notranjimi akti družbe (z Listino o ustanovitvi in delovanju notranje revizije in s Pravilnikom o delovanju notranje revizije).