Zunanja presoja kakovosti

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (v nadaljevanju Standardi) navajajo, da mora notranjerevizijska služba opraviti zunanjo presojo kakovosti svojega dela vsaj enkrat na vsakih pet let. Zunanjo presojo kakovosti dela notranjerevizijske funkcije mora opraviti ustrezno usposobljeni, neodvisni pregledovalec.

Kako vam lahko pomagamo?

Družba Verum d.o.o. oz. pri njej zaposlena oseba, je ustrezno strokovno usposobljena in ima dolgoletne izkušnje na področju zunanje in notranje revizije ter na področju zunanjih presoj kakovosti notranjerevizijske funkcije.

Osnovni namen izvedbe zunanje presoje je:

  • oceniti skladnost izvajanja notranjerevizijskih aktivnosti v družbi (naročniku), z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in izraziti mnenje o skladnosti s Standardi;
  • oceniti učinkovitost in dodano vrednost notranjerevizijskih aktivnosti pri dajanju zagotovil in pri svetovanju poslovodstvu, nadzornemu svetu oz. revizijskemu odboru in drugim zainteresiranim strankam ter
  • prepoznati možnosti za izboljšave pri delu notranjerevizijske službe in podati priporočila za izboljšave, za povečanje verodostojnosti in ugleda notranjerevizijske službe.