Več o zunanji presoji NR

Zunanja presoja kakovosti notranjerevizijskih aktivnosti družbe obsega pregled vseh ključnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost delovanja notranjerevizijske funkcije

 • internih aktov, povezanih z delovanjem notranjerevizijske službe (odobritev, usklajenost internih aktov in notranjerevizijske listine z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, zagotavljanje organizacijske neodvisnosti in nepristranskosti ipd.);
 • strokovnih podlag oz. metodologije za delo službe notranje revizije;
 • človeških virov (usposobljenosti, učinkovitosti, strokovnega razvoja, izobraževanja, motiviranja, nagrajevanja ipd.) in
 • tehničnih osnov za delo službe notranje revizije.

Poleg navedenih ključnih dejavnikov, ki opredeljujejo uspešnost izvajanja notranjerevizijskih aktivnosti, zunanji presojevalec pregleda tudi:

 • način dolgoročnega in letnega načrtovanja dela službe notranje revizije, na osnovi ocene tveganj in dejansko realizacijo načrtovanega v preteklem revizijskem ciklu;
 • način izvedbe notranjerevizijskih postopkov pri posameznih revizijskih pregledih;
 • vzorec revizijskih poročil in notranjerevizijske dokumentacije (tako, da se pregleda delo vseh članov revizijske skupine ter »pokritost« vseh pomembnih področij delovanja družbe z notranjo revizijo);
 • način spremljanja uvedbe priporočil notranje revizije (follow-up);
 • usklajenost z zakonodajo in upoštevanje specifičnih zakonskih zahtev;
 • integracijo delovanja notranje revizije z vodstvenimi procesi;
 • način zagotavljanja kakovosti in učinkovitosti dela notranjerevizijske službe.

V okviru zunanje presoje kakovosti delovanja notranjerevizijske službe izvajalec izvede tudi razgovore z »uporabniki storitev službe notranje revizije« (upravo, člani nadzornega sveta in revizijske komisije). Namen razgovorov je pridobiti oceno trenutnega stanja oz. kakovosti dela notranjerevizijske službe ter ugotoviti pričakovanja in želje uporabnikov v zvezi z bodočimi storitvami službe notranje revizije.